Coachöverenskommelsen

Mål
Coach och den coachade kommer överens om ett långsiktigt mål.

Sekretess
Det som sägs kommer inte att föras vidare utan den coachades tillåtelse.

Process och roller
Coachning är ett jämlikt samverkande partnerskap där den coachade har svaren och coachen har frågorna. 
Arbetsform: Ett långsiktigt mål sätts upp, samt ett mål för varje samtal.  Mellan samtalen kan den coachade få uppgifter att arbeta med.

Coachens roll
Coachens roll är att vara ett stöd, ställa frågor, spegla, visa på mönster och utmana.

Den coachades roll
Den coachade står för innehåll och mål som sätts upp tillsammans med coachen.

Tid och plats
Coach och den coachade kommer överens om antal samtal och samtalens längd, samt var samtalen ska hållas.

Utvärdering
Utvärdering sker i samråd med den coachade muntligt och/eller skriftligt. Den coachade bestämmer om och hur utvärderingen ska delges rektor.